Zajęcia z teatroterapii – metody i formy przy realizacji programu zajęć mają w jak największym stopniu zaspokoić naturalne potrzeby fizyczne i psychiczne osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pomóc im w kompensowaniu braków rozwojowych stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości.

W czasie zajęć stosowane są techniki pracy:

  • inscenizacja – umożliwia realizację wielu ćwiczeń w czytaniu i opracowywaniu tekstów, mówieniu, ćwiczeń słownikowo – frazeologicznych i syntaktycznych. Przygotowania inscenizacji wymaga zaangażowania wszystkich dzieci a przez to umożliwia każdemu dziecku zapewnienie poczucia sukcesu, ośmielenie i aktywizowanie;
  • drama – rozwija wyobraźnię, fantazję, wrażliwość emocjonalną, plastykę ciała. Stosowanie dramy pozwala na wykorzystanie spontanicznej ekspresji aktorskiej dziecka. Jest metodą wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości;
  • doświadczenia poszukujące – technika ta polega na uczeniu się przez samodzielne działanie, poszukiwanie, rozwiązywanie problemów. Dziecko wykonuje doświadczenia, czyta, przeprowadza wywiady, przez co rozwija swoje zainteresowania, zaspokaja naturalną ciekawość, rozwija aktywność twórczą;
  • zabawa tematyczna – polega na odgrywaniu przez dzieci różnych ról;
  • gra z wykorzystaniem znanego tekstu – czytanki, wiersza – dziecko wciela się w postać i odtwarza rolę bohatera;
  • przedstawienie kukiełkowe – uczestnik zabawy posługuje się pacynką, sylwetką, lalką;
  • gry sceniczne – zadaniem uczestników jest wyuczenie się swoich ról i gra aktorska a także przygotowanie dekoracji, strojów i oprawy muzycznej.