Drukuj
Kategoria: Historia i osiągnięcia

Celem podstawowym Ośrodka jest też przezwyciężenie skutków kalectwa zwiększanie samodzielności, zaradności i zdolności przystosowania życiowego. Placówka prowadzi edukację dostosowaną indywidualnie do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

Nauczyciel prowadzący opracowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny lub rewalidacyjno-wychowawczy na podstawie dokładnej diagnozy ucznia w zakresach:

- samoobsługi
- komunikacji
- rozwoju emocjonalno społecznego
- dużej i małej motoryki
- funkcji poznawczych

Główne zadania:
- tworzenie warunków do zapewnienia dzieciom psychicznego poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz nawiązanie pozytywnego kontaktu w relacjach terapeuta – uczeń,

- wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych,
- uczenie zasad współżycia w grupie,
- wspieranie sprawności psycho- ruchowej.
- tworzenie sytuacji sprzyjającej poznawaniu otoczenia oraz udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych.