Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny " Nadzieja " powstał w celu kompleksowej opieki oraz usprawniania: ruchowego, umysłowego i społecznego dzieci niepełnosprawnych od 3 –go do 25-go roku życia. Ośrodek powołany został przez rodziców dzieci niepełnosprawnych działających w Stowarzyszeniu „Podajmy sobie ręce”. Został wpisany przez Kuratora Oświaty w Chełmie do ewidencji Szkół i placówek niepublicznych umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełno sprawnościami realizację odpowiednio obowiązki rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Dzieci przyjmowane są do ośrodka na podstawie aktualnego orzeczenia z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która ustala metody i formy pracy z dzieckiem. 

01Nasze Przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi

02Przedszkole prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć. Współpracujemy z wieloma instytucjami i placówkami. Naszym wspólnym celem jest dobro dziecka oraz jego rozwój.

03Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę